overlay
 
Algemene Voorwaarden
  1. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, ERKENT U EN GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN. GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN.
  2. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DEZE WEBSITE ALLEEN WORDT GEÏNTERPRETEERD EN BEOORDEELD VOLGENS DE BELGISCHE WET. GEBRUIKT U DEZE WEBSITE VANAF ANDERE LOCATIES, DAN MOET U ALLE GELDENDE LOKALE WETTEN NALEVEN. CLUB ENTERTAINMENT BVBA VERKLAART NIET DAT HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE GESCHIKT IS VOOR LOCATIES BUITEN BELGIE. ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, OOK MAAR NIET ALLEEN DE INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN DIENSTEN, GELDT UITSLUITEND VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE GELEVERD OF AANGEBODEN WORDEN IN BELGIE.
  3. CLUB ENTERTAINMENT BVBA bezit het copyright op deze website. Niets op deze website, met inbegrip van de teksten, de afbeeldingen, de geluidsfragmenten en de filmpjes, mag op welke wijze of voor welk doel ook worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CLUB ENTERTAINMENT BVBA, behalve zoals hier voorzien. Zonder op generlei wijze afbreuk te doen aan een van de voornoemde rechten, mag u één kopie van het materiaal op deze website downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten verwijdert of wijzigt. Wijziging of gebruik van het materiaal op deze website voor andere doeleinden is in strijd met de wettelijke rechten van CLUB ENTERTAINMENT BVBA.
  4. Door deze website te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de website gebruikt op eigen risico en dat geen van de partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of ter beschikking stellen van deze website aansprakelijk zijn voor enige directe, incidentele, indirecte of te vergoeden schade of enige andere verliezen, kosten of uitgaven van welke aard ook (inclusief juridische kosten, expertisekosten of andere uitgaven) die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van of een bezoek aan deze website, of door het downloaden van materiaal, gegevens, teksten, afbeeldingen, filmpjes of geluidsfragmenten van deze website. Dit met inbegrip van maar niet beperkt tot zaken veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke ingrepen of nalatigheden, of een computersysteem, een telefoonlijn, hardware, software of slecht werkende programma’s, of andere fouten, storingen of vertragingen in de gegevensoverdracht door computers of netwerkverbindingen.
  5. Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, uitrusting en andere informatie op deze website gebaseerd zijn op recente informatie en CLUB ENTERTAINMENT BVBA alle redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat al het materiaal op deze website correct is, kunnen we geen nauwkeurigheid garanderen. CLUB ENTERTAINMENT BVBA geeft dan ook geen waarborgen en doet geen verklaringen over de nauwkeurigheid van het materiaal. Alle inhoudelijke informatie en materiaal op deze website worden ‘ALS DUSDANIG’ ter beschikking gesteld, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE OVER DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DE EIGENDOM EN NIET-INBREUK.
  6. Plaats op, stuur naar of verstuur van deze website geen pornografisch, obsceen, lasterlijk, bedreigend, onwettig of enig ander materiaal dat gedrag zou kunnen vertegenwoordigen of aanmoedigen dat beschouwd kan worden als een strafbaar feit, aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid, overmatig of onverantwoord alcoholverbruik bevordert of anderszins in strijd is met de wet of de regelgeving. Niettegenstaande CLUB ENTERTAINMENT BVBA of andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of ter beschikking stellen van deze website, de gegevensoverdracht, posts, discussies of chatsessies kan controleren, dragen CLUB ENTERTAINMENT BVBA en alle partijen betrokken bij het creëren, produceren of ter beschikking stellen van deze website geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen wegens eerroof, smaad, laster, obsceniteit, pornografie, godslastering of verkeerde voorstellingen.
  7. Door deze website te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle gegevens die of al het materiaal dat u stuurt naar of verstuurt van deze website of bezorgt aan CLUB ENTERTAINMENT BVBA, op welke wijze of om welke reden dan ook, niet als vertrouwelijk of als eigendom wordt behandeld. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle ideeën, concepten, technieken, procedures, methodes, systemen, ontwerpen, plannen, grafieken of andere materialen die u verzendt naar of van CLUB ENTERTAINMENT BVBA waar, wanneer en om welke reden dan ook gebruikt kunnen worden door CLUB ENTERTAINMENT BVBA.
  8. Door deze website te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat elke naam, elk logo, elk handelsmerk of elk dienstmerk op deze website eigendom is van of vergund is door CLUB ENTERTAINMENT BVBA en niet gebruikt mag worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. CLUB ENTERTAINMENT BVBA zal zijn intellectuele eigendomsrechten volgens de volledige reikwijdte van de wet afdwingen. Geluidsfragmenten, afbeeldingen, grafieken, teksten, filmpjes, gegevens, of foto’s van plaatsen of mensen zijn ofwel eigendom van CLUB ENTERTAINMENT BVBA of worden met toestemming gebruikt op deze website. U mag dit materiaal niet gebruiken, tenzij dat op de website specifiek vermeld staat. Elk ongeoorloofd gebruik van dit materiaal kan leiden tot boetes of schadevergoedingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot boetes en schadevergoedingen met betrekking tot de schending van handelsmerken, copyrights, privacy of reclamerechten.
  9. Hoewel deze website aan andere websites gekoppeld kan zijn, suggereert CLUB ENTERTAINMENT BVBA rechtstreeks noch onrechtstreeks zijn goedkeuring, sponsoring, bekrachtiging van of associatie met de gekoppelde website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Door deze website te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat CLUB ENTERTAINMENT BVBA niet alle websites die aan deze website zijn gekoppeld heeft geëvalueerd en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van pagina’s buiten deze website of van websites die gekoppeld zijn aan deze website. Doorklikken naar andere pagina’s buiten deze website of naar andere websites gebeurt op eigen risico.
  10. CLUB ENTERTAINMENT BVBA behoudt zich het recht voor om deze juridische informatie op elk moment en om welke reden dan ook te herzien en de informatie op deze website zonder aankondiging of verplichting te wijzigen. Door deze website te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u aan dergelijke herzieningen gebonden bent. We raden aan om deze webpagina met de algemene voorwaarden geregeld te raadplegen.
JOIN
THE
PLEASURE
REVOLUTION
Versuz logo 2